Liisa valmentaa

HYVINVOINTIANALYYSI-PALVELUN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste koskien tmi Liisa Lampola PT & Coaching toteuttamaa Hyvinvointianalyysi-palvelua, jossa tietoja käsitellään Firstbeat Technologies Oy:n Hyvinvointianalyysi-verkkopalvelussa.

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOJEN KÄSITTELIJÄ

tmi Liisa Lampola PT & Coaching Y-tunnus 2552486-3, osoite: Haahkatie 16A4, 00200, jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”.

Firstbeat Technologies Oy (yritys- ja yhteisötunnus 1782772-5), käyntiosoite Yliopistonkatu 28 A, 40700 Jyväskylä (jäljempänä ”Firstbeat”) toimii tietojen käsittelijänä Rekisterinpitäjän lukuun.

TERMIT

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa email: liisa@liisavalmentaa.fi. Yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii Liisa Lampola.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käyttötarkoitus Hyvinvointianalyysi-palvelussa on Mitattavalle tehtävä analyysi hyvinvoinnin eri osa-alueista käyttäen Mitattavan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja käyttäytymistä kuvaavia tietoja sekä sykemittaustietoa. Muita henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat mm. käyttäjätukeen liittyvät toimet ja palvelun käytön tilastointi. Lisäksi todettakoon, että kopio palveluun tallennetuista tiedoista luovutetaan Firstbeatille anonyymissa muodossa tilastollista tutkimusta varten, kuten keskimääräisten viitearvojen laskentaan.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Mittauksiin liittyvät henkilötiedot säilytetään palvelukonseptiin kuuluvia mahdollisia serantamittauksia varten 18 kuukautta viimeisen mittauksen jälkeen, minkä jälkeen ne poistetaan. Jos Mitattava on antanut erillisen suostumuksensa pitempiaikaiseen säily- tykseen, henkilötietoja voidaan säilyttää myös pitempään.

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ

”Asiakas” on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Rekisterinpitäjä tuottaa Hyvinvointianalyysi-palvelun Asiakkaan määrittämien Mitattavien mittaus- ja muita henkilötietoja käyttäen. Tyypillisessä tilanteessa Asiakas on työnantaja, jonka työntekijät ovat Mitattavia. Asiakas voi olla myös itse Mitattava.

”Mitattava” on luonnollinen henkilö, jolle Rekisterinpitäjä tuottaa Hyvinvointianalyysi- palvelun käyttäen Mitattavan sykemittaustietoja sekä muita henkilötietoja.

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja mitattavista. Tyypillisessä tapauksessa Mitattavan edustama organisaatio, kuten työnantaja, on Rekisterinpitäjän Asiakas ja Asiakas määrittää ketkä ovat Mitattavia.

KUVAUS TIETOLÄHTEISTÄ

Asiakas toimittaa Rekisterinpitäjälle kunkin Mitattavan sähköpostiosoitteen. Muut tiedot saadaan palvelun toimittamista varten Mitattavalta itseltään verkkopalvelun kautta sekä mittalaitteita käyttämällä. Rekisterinpitäjä saattaa lisäksi kerätä tietoja Mitattavilta palvelun käytön yhteydessä tai muulla tavoilla.

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Henkilörekisteri sisältää Hyvinvointianalyysi-palvelun Mitattavista osittain tai kokonaan seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi

 • Syntymäaika, sukupuoli, pituus, paino

 • Aktiivisuusluokka, maksimi- ja minimisyke, maksimaalinen hapenottokyky

 • Käyttöliittymässä asetettu kieli

 • Tietoja pitkäaikaisista sairauksista ja lääkityksestä

 • Sykemittaustietoja sekä mittausajan päiväkirjamerkintöjä, kuten alkoholin käyttö,

  lyhytaikaiset sairaudet ja lääkitys, merkintöjä yksittäisistä tapahtumista

 • Yhteystietoja, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 • Tietoja työnantajasta, kuten työnantajan nimi, yhteystiedot ja henkilöstöryhmä

 • Tietoja palvelun käytöstä

 • Analyysin tuloksena

 • Mitattavalle luotu raportti

KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PÄÄPERIAATTEISTA

Rekisterinpitäjä suojaa keräämänsä henkilötiedot siten, etteivät muut kuin Rekisterinpi- täjän määrittelemät henkilöt tai tietojen käsittelijät voi käsitellä niitä ja että tietoja käsitel- lään vain liittyen työtehtäviin.

Siltä osin, kun tietoja käsitellään Firstbeatin järjestelmissä, Firstbeat vastaa omalta osaltaan rekisterin suojauksesta.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötiedot säilytetään ainoastaan Rekisterinpitäjän tai Firstbeatin hallinnoimissa jär- jestelmissä. Henkilötietoja ei luovuteta ilman Mitattavan suostumusta Rekisterinpitäjän tai sen nykyisten tai tulevien konserniyhtiöiden ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilan- teissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäilty- jen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien oikeuksien suojaamiseksi.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Mitattavalla on oikeus tarkastaa ja korjata tai vaatia korjattavaksi virheellisiä henkilötietojansa. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa.

Mitattavalla on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja vaatia henkilötietojen poistoa palvelusta tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt on osoitettava henkilökohtaisesti Rekisterinpitäjälle taikka allekirjoitetulla kirjeellä tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla henki- lörekisteriä hoitavalle henkilölle, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse, mikäli käytetään palvelun käytön yhteydessä rekisteröityä sähköpostiosoitetta.

Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 10.5.2018 Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.